Time in - Facial AttendantNextGen Framework

ใช้งานง่าย

ไม่ต้องพกบัตร

แม่นยาถึง 99 %

ประวัติการลงเวลาทางาน

ระบบการคานวณโอที

ระบบรายงานสถิติ

Stunning Graphics
Stunning Graphics
NextGen Framework NextGen Framework

ระบบลงเวลาทางานด้วยการจดจาใบหน้า