Thermal Scan

Facial Recognition

NextGen Framework

Thermal Scan + Facial Recognition

ด้วยในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19ในไทยในปัจจุบัน การตรวจอุณหภูมิคัดกรองบุคคลในการเข้า-ออกพื้นที่นับว่ามีความสำคัญมาก

  สนใจสอบถามได้ในราคาพิเศษ และบริษัทฯยังอำนวยความสะดวกสำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์จะเช่าเป็นรายเดือน บริษัทฯก็ยินดีให้บริการ

  download file

  วีดีโอการใช้งานระบบ

  เป็นการแจ้งเตือนเวลาเมื่อคนผ่าน Thermal Scan + Facial Recognition และจะแจ้งเตือนไปในระบบ

  วีดีโอตัวอย่างการใช้งาน

  เป็นการเดินผ่านเครื่อง Thermal Scan + Facial Recognition โดยการทดสอบจริงกับคนที่ใส่หน้ากากหน้ากากอนามัย